ECPD International Postgraduate Studies

Security and Terrorism ..........................

INTERNATIONAL MASTER AND DOCTORAL STUDIES

ECPD MASTER AKADEMSKE STUDIJE IZ OBLASTI INTEGRATIVNOG – HOLISTIČKOG PRISTUPA ZDRAVLJU

 

 

 

ECPD MASTER AKADEMSKE studije iz OBLASTI

integrativnog – holističkog pristupa zdravlju

 

Medicina se, od svojih početka, zalagala za celovito posmatranje čoveka, prepoznajući bolest kao narušavanje harmonije (homeostaze) između tela, uma i duha. Još od vremena Hipokrata, medicina je tražila uzroke zdravstvenih problema u čovekovim mislima i osećanjima, stavovima i uverenjima, stanjima njegovog duha i duše. Takođe se zalagala za primenu prirodnih oblika lečenja, gde je lekar bio samo posrednik između prirode i čoveka.

Današnja medicina, nakon dužeg perioda materijalističkog redukcionizma, prepoznaje potrebu vraćanja svojoj izvornoj ulozi ostvarivanja jedinstva između materijalnih i energetskih i duhovnih aspekata čovekovog bića, tako važnih za poboljšanje i njegovog zdravlja i kvaliteta života.

Savremena nauka, sa novim saznanjima iz kvantne fizike, bioinformacione tehnologije i prirode psihosomatskih poremećaja, teži da integriše znanja iz ovih oblasti. Holistički pristup zdravlju kao filozofija, nauka i umetnost lečenja - isceljenja, ali i kao stil života, ponovo je aktuelan poslednjih decenija. Svi oblici tradicionalne - komplementarne medicine (kineska medicina sa akupunkturom, homeopatija, hiropraktika, kvantna medicina i druge) se oslanjaju na holistički pristup zdravlju i ne mogu se uspešno primenjivati bez razumevanja holističkog koncepta.

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) u saradnji sa Life Univerzitetom (Atlanta, USA), Long Island Univerzitetom (Bruklin, USA) i VAMK Univerzitetom (Finska), organizuje Međunarodni Master program iz Integrativnog – Holističkog pristupa zdravlju.

Cilj programa je da pruži teoretska i praktična znanja za bolje razumevanje Integrativnog – Holističkog pristupa zdravlju. Program je namenjen lekarima i zdrastvenim radnicima sa visokom stručnom spremom.

 

NASTAVNI PLAN

Trajanje programa: dva semestra, odnosno 300 časova, sa ukupno 60 ECTS.

Predmeti koji će se izučavati tokom studija su sladeći:

(i)                 Principi holističkog pristupa zdravlju (30 h/6 ECTS)
Akademik Ljubiša Rakić, Prof. dr Katica Jovanova Nešić, Prof. dr Mila Goldner Vukov, Prof. dr Slađana Babić, Prof. dr Ronald Grossarth-Matiček

(ii)              Principi psihosomatske medicine (30 h/6 ECTS)
Prof. dr Vladimir Diligenski, Prof. dr Jovan Marić

(iii)            METODOLOGIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA (20 h/4 ECTS)
Prof. dr Živan Ristić, Prof. dr Hugo Gaggioti

(iv)            Principi akupunkture i tradicionalne kineske medicne
(
30 h/6 ECTS)
Prof. dr Milica Lazović, Doc. dr Drago Đorđević, Dr Zoran Marković

(v)              Principi hiropraktike (30 h/6 kredita)
Prof. dr Milica Lazović

(vi)            Principi kvantno-informacione I energetske medicine
(
30 h/6 ECTS)
Prof. dr Đuro Koruga, Prof. dr Spomenka Mujović, Prof. dr Anđelka Lazarević, Prof. dr Drago Đorđević, Dr Dejan Ilić

(vii)          Principi fitoterapije (30 h/6 ECTS)
Prof. dr Anđelka Lazarević, Prof. dr Slobodan Milovanović, Prim. dr Zoran Nikolić

(viii)       Principi homeopatije (30 h/6 ECTS)
Prof. dr Dragana Matanović, Dr Lazar Trifunović

(ix)            MEDICINSKA balneoklimatologija (10 h/2 ECTS)
Prof. dr Tomislav Jovanović

(x)              MEDICINSKA ETIKA U OBLASTI INTEGRATIVNE MEDICINE
(10 h/2 ECTS)
Prof. dr Jovan Marić

Završni rad (50 h/10 kredita)

Nastava će se odvijati tokom 20 vikenda (subota-nedelja). U nastavi učestvuje veliki broj istaknutih profesora iz više zemalja.

 

ŠKOLARINA

Školarina iznosi 1950 EUR, uz dodatnu nadoknadu od 300 EUR za troškove prijave završnog rada i 950 EUR za troškove rada mentora i mentorskog tima, kao i rada Komisije za evaluaciju i odbranu teze.

Broj polaznika je ograničen na maksimum 30 polaznika. Program je akreditovan u Srbiji, a ima i međunarodnu akreditaciju, tako da će po završetku programa polaznici dobiti međunarodno priznatu Diplomu.

 

PRIJAVA

Prijavu dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, 11000 Beograd; telefon: +381 11 3246 041, 3246 042, 3246 043; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.ecpd.org.rs

 

APLIKACIONA FORMA

ECPD INTERNATIONAL MASTER STUDIES ON INTEGRATIVE - HOLISTIC APPROACH TO HEALTH

 

ECPD INTERNATIONAL MASTER STUDIES ON

INTEGRATIVE - HOLISTIC APPROACH to HEALTH

 

Since its very beginnings, medicine has dealt with comprehensive observation of people, recognising diseases as a disbalance in harmony (homeostatis) between the body, mind and spirit. Since the time of Hippocratus, medicine has sought causes of health problems in man’s thoughts and feelings, attitudes and beliefs, state of one’s spirit ansd soul. It has also always advocated natural forms of treatment, where the physician was just an intermediary between nature and man.

Medicine today, after a long period of materialistic reductionism, recognizes the need to return to its original role in providing the unity between material, energy and spiritual aspects of the human being, which are very significant for the improvement in its health and quality of life.

Contemporary science, with new knowledges deriving from quantum physics, bio-information technologies and the nature of psychosomatic disbalances, aspires to integrate knowledge of these fields. The holistic approach to health as a philosophy, science and art of curing - healing, but also as a lifestyle, has become topical in the last decades. All forms of traditional – complementary medicine (Chinese medicine with acupuncture, homeopathy, chiropractics, quantum medicine and others) depend on the holistic approach to health, and may not be successfully applied without understanding of the holistic concept.

The European Center for Peace and Deveopment of the UN mandated University for Peace (ECPD) in cooperation with Life University (Atlanta, USA), Long Island University (Brooklyn, USA) and VAMK University (Finland), is organizing the International Master Program on Integrative– Holistic approach to health.

The AIM of the program is to provide theoretical and practical knowledge for better understanding of the Integrative – Holistic approach to health. The Programme is intended for medical doctors and health professionals with university degrees.

 

curriculum

DURATION of the program: two semesters, that is 300 hours, with a total of 60 ECTS.

The courses to be studied during the studies will be the following:

(i)                  PrincipLES OF THE HOLISTIC APPROACH TO HEALTH (30 h/6 ECTS)

Prof. Dr. Katica Jovanova Nešić, Prof. Dr. Mila Goldner Vukov, Prof. Dr. Slađana Babić

(ii)                PrincipLES OF PSYCHOSOMATIC medicine (30 h/6 ECTS)

Prof. Dr. Vladimir Diligenski, Prof. Dr. Jovan Marić, Prof. Dr. Ronald Grossarth-Matiček

(iii)    METHODOLOGY OF THE RESEARCH IN HEALTH FIELD (20 h/4 ECTS)

Prof. Dr. Živan Ristić, Prof. Dr. Hugo Gaggioti

(iv)             PrincipLES OF ACUPNCTURE and TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
(30 h/6 ECTS)

Prof. Dr. Milica Lazović, Ass. Prof. Dr. Drago Đorđević, Dr. Zoran Marković

(v)                PrincipLES OF CHIROPRACTICS (30 h/6 ECTS)

Prof. Dr. Milica Lazović

(vi)             Principles OF QUANTUM-InformaTIONAL AND ENERGY medicine (30 h/6 ECTS)

Prof. Dr. Dejan Raković, Prof. Dr. Spomenka Mujović, Prof. Dr. Anđelka Lazarević,
Ass. Prof. Dr. Drago Đorđević, Dr. Dejan Ilić

(vii)            PrincipLES OF HOMEOPATHY (30 h/6 ECTS)

Prof. Dr. Dragana Matanović, Dr. Lazar Trifunović

(viii)          MEDICINAL PLANTS, FITOTHERAPY AND AROMATHERAPY
(30 h/6 ECTS)

Prof. Dr. Anđelka Lazarević, Prof. Dr. Slobodan Milovanović, Prim. Dr. Zoran Nikolić

(ix)              PrincipLES OF BALNEOLOGY (10 h/2 ECTS)

Prof. Dr. Tomislav Jovanović

(x)                MEDICAL ETHICS IN INTEGRATIVE MEDICINE (10 h/2 ECTS)

Prof. Dr. Jovan Marić

FINAL PAPER (50 h/10 ECTS)

CLASSES will be followed through 20 weekends (Saturday-Sunday). Tuition will be conducted by prominent professors from several countries.

 

TUTIONS FEE

TUTIONS FEE is 1,950 EUR, with additional 300 EUR for application expenses of the final paper and 950 EUR for the Mentorˈs fee and the work of the Evaluation Commission and the theses defence.

The number of attendees is limited to 30 particpants. The Programme is accredited in Serbia, and has also international accreditation in Serbia, thus, upon completion of the Program, participants will receive an internationally recognised Diploma.

 

APPLICATION FORM

Application should be sent to: European Center for Peace and Development UN University for Peace, Terazije 41, 11000 Belgrade, Serbia; Fax: +381 11 3240 673, +381 11 3234 082; E-mail: ecpd@Eunet.rs and This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.ecpd.org.rs

 

APPLICATION FORM

 

 

 

Urbani i ekološki menadžment

Urban and Environmental Management

Technology of Solving Development Problems

National Security Affairs .......................

ECPD - MBA International School

International Finance and Banking

Global Health Management .......................

Global Financial Data Management

EU Law & International Business Law

Search

ECPD Books

Remembering Maurice F. Strong - Tributes and Reminiscences
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Boutros Boutros-Ghali - A Visionary Internationalist and Global Leader
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Grant: Champion for Children
Jim Grant
MUTUAL FUNDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Nebojša Cvetanovski, Sašo Kožuharov
NACIONALNA I VERSKA STRUKTURA I BEZBEDNOST BALKANA
Todor Mirković
THE IMPACT OF SANCTIONS
Dragoslav Avramović / Negoslav P. Ostojić
Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
Živan Ristić

Follow us

facebook youtube

Login Form

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes